Nordisk Udvekslingsordning

Medarbejdere ansat i offentlige forvaltninger i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner, samt kommunerne, har mulighed for at søge om midler til udveksling i de nordiske lande gennem Nordisk Ministerråds udvekslingsordning.

 

Nordisk Udvekslingsordning

Medarbejdere ansat i offentlige forvaltninger i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner, samt kommunerne, har mulighed for at søge om midler til udveksling i de nordiske lande gennem Nordisk Ministerråds udvekslingsordning.

Ansøg om udvekslingsordning: Klik her 
Afrapportering efter endt udvekslingsophold: Klik her 


Formål
Formålet med Udvekslingsordningen er at give ansatte i de offentlige forvaltninger mulighed for, at lære forholdene inden for deres sagsområde at kende i de nordiske lande, gennem tjeneste i en forvaltning i et af de øvrige nordiske lande. Grønland betragtes derfor som et selvstændigt område, på lige fod med de øvrige lande i Norden.

Gennem tjeneste i en forvaltning i et af de øvrige nordiske lande, gives medarbejderne en indsigt i de øvrige landes institutioner. I en praktisk sammenhæng giver det mulighed for at studere og arbejde med andre metoder for problemløsning i det miljø, hvor metoderne er udviklet.

Forvaltning
De regler, som er gældende omkring Udvekslingsordningen, fastsættes af Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråds Sekretariat har ansvaret for den fælles nordiske forvaltning af ordningen. For administration i de enkelte lande er der udpeget en ansvarlig institution, som I Grønland er Økonomi- og Personalestyrelsen


Ordningen administreres i Grønland på grundlag af de almindelige gældende regler for ordningen fremsat af Nordisk Ministerråd.

Regler om udveksling i Norden

Udvekslingsopholdet skal være minimum to uger og højst tre måneder. Deltagerne skal selv forestå de nødvendige kontakter med den modtagende institution, herunder tilrettelæggelse af de praktiske forhold under tjenesten. Konkret udvekslingsophold på grundlag af ordningen forudsætter ikke et bytte af arbejdsplads mellem to medarbejdere.

Perioden betragtes som tjeneste i den hidtidige stilling. Dette indebærer, at medarbejderen oppebærer den sædvanlige løn, som hører til den hidtidige stilling.

Under udvekslingen skal medarbejderen følge de tjenestetidsregler, som gælder for stillingen, og påtage sig det ansvar og de pligter, som arbejdet medfører. Medarbejderen skal påtage sig eventuelle krav om tavshedspligt, som gælder for den aktuelle stilling, og skal om nødvendigt underskrive en forpligtelse herom.

Det tilstræbes, at ferie under tjenesten begrænses til maksimalt 3 uger. Efter afslutning af tjenesten fortsætter medarbejderen umiddelbart i den stilling, som vedkommende var ansat i før udvekslingen.

Medarbejderen har pligt til senest 1 måned efter afslutningen af tjenesten at afgive en rapport til ansættelsesmyndigheden og Økonomi- og Personalestyrelsen om sine erfaringer m.m. under tjenesten.

Såfremt rapporten ikke modtages, vil den ansættende myndighed være ansvarlig for alle omkostninger forbundet med udvekslingsopholdet, deri rejseomkostninger og stipendium.

Tildeling af midler

Nordisk Ministerråd afsætter hvert år midler til at dække rejseomkostninger og stipendium i henhold til de gældende regler for ordningen. Budgettet vil normalt være fastlagt i løbet af december måned året i forvejen.

For hver måneds tjeneste under ordningen ydes et stipendium på kr. 13.000,00 til dækning af meromkostninger under udvekslingsopholdet. Stipendiet ydes som et fast beløb pr. måned. Derudover bliver rejseomkostninger for medarbejderen i forbindelse med til- og fratrædelse i udvekslingsstedet dækket af ordningen.

Hvis der fra anden side ydes tilskud til udvekslingsopholdet, bortfalder retten til ydelse af rejseudgifter og stipendium tilsvarende.

I det omfang intet andet er bestemt af Ministerrådet, fordeles de midler, som afsættes til Grønlands deltagelse i ordningen af Økonomi- og Personalestyrelsen. Udgifter dækkes i første omgang af den grønlandske ansættelsesmyndighed. Hvis der ønskes overførsel af løn og ydelse i henhold til ordningen til et pengeinstitut på udvekslingsstedet, skal medarbejderen anvise et pengeinstitut og et kontonummer.

Dokumentation for dækning af rejseomkostninger og stipendium videresendes til Økonomi- og Personalestyrelsen med ansættelsesmyndighedens påtegning og anførelse af ansættelsesmyndighedens pengeinstitut og kontonummer. Beløbet refunderes herefter, når medarbejderen har sendt den afsluttede rapport til Økonomi- og Personalestyrelsen.

Økonomi- og Personalestyrelsen videresender dokumentation til Ministerrådets Sekretariat, som overfører beløbet til ansættelsesmyndighedens konto.

Afbrudt udvekslingsophold

Hvis tjenesten under udvekslingsopholdet afbrydes, bortfalder ydelsen af stipendium fra det tidspunkt, hvor tjenesten afbrydes. Medarbejderen har herefter pligt til straks at vende tilbage til tjenestestedet i Grønland. Alle udgifter forbundet med afbrudt udvekslingsophold afholdes af medarbejderen.

Ansøgningsprocedure

Konkret ansøgning om udvekslingsophold i henhold til ordningen sker på baggrund af en forhåndsaftale mellem medarbejderen og den modtagende institution. Det er medarbejderens ansvar at sikre sig, om stillingsindholdet og arbejdsforhold er passende, samt at der i forbindelse med tjenesten stilles passende bolig til rådighed. Boligudgifter afholdes af medarbejderen selv efter de på stedet gældende regler.

Det anbefales, at medarbejderen i god tid inden udvekslingsopholdet har sikret sig, at de praktiske forhold vedrørende bolig, transport, arbejdsopgaver, arbejdspladsens indretning m.m. er i orden. En fast kontaktperson på udvekslingsstedet kan anbefales.

Ansøgning om udvekslingsophold indsendes af medarbejderen til ansættelsesstedet. Ansøgningen påtegnes med ansættelsesstedets anbefaling, før den sendes videre til behandling.


Ansøgninger til Nordisk Udvekslingsordning i Norden skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansættelsesmyndighed i Grønland
 • Medarbejderens navn
 • Medarbejderens CPR-nummer
 • Medarbejderens stilling
 • Udvekslingsinstitut i modtagerlandet
 • Tjenestested og stilling i modtagerlandet
 • Tidsrummet for den aftalte tjenesteperiode
 • Hvilke ydelser, der ansøges om (tjenestefrihed med løn, rejseudgifter stipendium, regnskab)
 • Oplysninger om, hvorvidt der på anden måde ydes tilskud eller om der er ansøgt om tilskud
  til opholdet fra anden side.

Ansøgninger modtages løbende og den endelige prioritering af ansøgninger foretages af Økonomi- og Personalestyrelsen i Grønlands Selvstyre. Imødekommelse af en ansøgning meddeles den pågældende medarbejder og ansættelsesmyndigheden.  

Lande som deltager i ordningen

Danmark
Finland
Færøerne
Grønland
Island
Norge
Åland
Sverige

Du kan læse mere om ordningen på Nordisk Ministerråds hjemmeside ved at klikke her