Sygefravær

Sygemelding


Det er arbejdsgiverens ansvar, at alle medarbejdere ved, hvordan man laver en korrekt sygemelding. Arbejdsgiver bør derfor udarbejde en sygefraværspolitik, hvor følgende som minimum fremgår:

 • Hvem skal medarbejderen sygemelde sig til? Både som 1. prioritet og som 2. prioritet.
 • Hvordan skal sygemeldingen ske?
 • Hvornår skal en sygemelding senest ske?

Medarbejderen har ingen pligt til at oplyse om sygdommens art ved en sygemelding. Arbejdsgiver må heller ikke spørge ind til, hvad medarbejderen fejler.

Arbejdsgiver kan som udgangspunkt bede medarbejderen om en lægeerklæring fra og med 4. sygedag. Ved hyppigt pletvis sygefravær, kan der undtagelsesvis bedes om lægeerklæring fra 1. sygedag.

Såfremt arbejdsgiver beder medarbejderen om en lægeerklæring, skal arbejdsgiver refundere de omkostninger, som medarbejderen har haft ved at få lægeerklæringen (ikke eventuel transportomkostninger for lægebesøget).


Sygefraværssamtale


Formålet med sygefraværssamtalen er at støtte medarbejderen, samt støtte og sikre arbejdspladsens fortsatte funktion. Sygefraværssamtaler er også til for at nedbringe medarbejderens sygefravær, samt fremme et godt og sundt arbejdsmiljø.

Det er vigtigt at nævne, at en sygefraværssamtale ikke er en tjenstlig samtale. En sygefraværssamtale skal være rolig og positiv. Det bør dog nævnes ved sygefraværssamtalen, at såfremt sygefraværet påvirker driften, så kan fortsat højt sygefravær betyde, at arbejdsgiver er nødsaget til at afskedige medarbejderen, da driften ikke kan bære det høje sygefravær.

Når arbejdsgiver ønsker at afholde en sygefraværssamtale, skal arbejdsgiver aflevere en mødeindkaldelse til medarbejderen senest 2-3 dage før mødets afholdelse. Det er ikke et krav, at sygefraværssamtalen skal foregå på arbejdspladsen, eller når medarbejderen er rask igen.

Af mødeindkaldelsen skal som minimum fremgå følgende:

 • Hvornår er mødet?
 • Hvor er mødet?
 • Hvem deltager ved mødet?
 • Dagsorden med punkter, der skal snakkes om ved mødet, og kan eksempelvis omhandle:
  • Statistik over medarbejderens fravær (fraværsprocent og antallet af fraværsperioder).
  • Hvordan det påvirker driften.
  • Hvordan kan arbejdsgiver være med til at mindske medarbejderens sygefravær?
  • Drøftelse af den fremadrettede handlingsplan.
 • Opfordring til at medbringe bisidder, og meddelelse om, at der er mødepligt til samtalen.

Efter sygefraværssamtalen skal der udarbejdes et referat, som sendes til medarbejderen til gennemlæsning og kommentering. Når det er gennemlæst og godkendt skal det gemmes på personalesagen.


Svarede det på dine spørgsmål??