Orlov

Tjenestefrihed (også kaldt orlov) er fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode med ret til at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. Lønmodtageren har ikke krav på orlov, men kan ansøge om det. Som udgangspunkt kan der ydes orlov uden løn. Arbejdsgiveren kan dog beslutte at give lønmodtageren orlov med løn, hvis der er særlig grund til det.


Der kan for eksempel indgås aftale om orlov, hvis lønmodtageren skal:

  • rejse til udlandet sammen med sin ægtefælle,
  • arbejde i midlertidig stilling hos anden arbejdsgiver,
  • passe alvorligt sygt barn
  • varetage erhverv i henhold til reglerne om borgerligt ombud.


Disse er kun eksempler, da der kan være en række forskellige årsager til, at lønmodtageren ønsker orlov. Lønmodtagerens årsag bag orlov vedkommer ikke arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal alene vurdere, om der ressourcemæssigt er råd til at yde lønmodtagere orlov.


Lønmodtageren er under orloven i udgangspunkt ansættelsesretligt stillet, som hvis pågældende var i tjeneste. Det vil for eksempel sige, at lønmodtageren kan afskediges, hvis der er saglige årsager hertil.
Der skal sondres mellem tjenestemænd og overenskomstansatte.


Overenskomstansatte

For overenskomstansatte findes hjemmel til orlov med eller uden løn i den respektive overenskomst. Ansøgninger om tjenestefrihed behandles og afgøres af ansættelsesmyndigheden. En lønmodtager og dennes arbejdsgiver kan derfor indgå aftale om orlov, og om lønmodtageren skal modtage løn under orlov. Som udgangspunkt ydes der dog ikke løn under orlov.


Hvis der gives afslag på en anmodning om orlov skal forvaltningslovens regler om partshøring og skriftlig begrundelse iagttages.


Tjenestemænd

Principielt har alle tjenestemænd uanset anciennitet, stilling og arbejdsopgaver mulighed for at få orlov. Arbejdsgiver og tjenestemanden kan enten indgå aftale om orlov uden løn, eller aftale om orlov med hel eller delvis løn samt evt. optjening af lønanciennitet, jf. Tjenestemandslovens § 54. Det klare udgangspunkt er dog orlov uden løn.


Arbejdsgiver har mulighed for at yde tjenestemanden orlov med løn og uden tab af lønanciennitet, hvor det sker med henblik på arbejdsgiverbetalt uddannelse af tjenestemanden, jf. Tjenestemandslovens § 55. Aftalen kan betinges af, at tjenestemanden på forhånd forpligter sig til at forblive i arbejdsgiverens tjeneste i en vis periode efter gennemgået uddannelse. Overholdes aftalens betingelse ikke, kan arbejdsgiveren kræve uddannelsesomkostninger og løn i uddannelsesperioden tilbagebetalt.


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??