Barsel

Barsel

 

Retten til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption følger af Barselsloven.

 

 

Sygdom under graviditeten

Hvis det lægeligt vurderes, at der er komplikationer i graviditeten, der vil medføre en risiko for kvindens helbred eller fosteret ved kvindens fortsatte beskæftigelse, så har kvinden ret til at have sygefravær fra arbejdspladsen.

 

Hvis der er sygdom under graviditeten, kan arbejdsgiver bede om dokumentation for den ansattes uarbejdsdygtighed. Dette kan der læses nærmere om her.

 

Arbejdsgiver kan og bør forsøge at tilpasse arbejdsopgaverne for den gravide medarbejder, så medarbejderen kan fortsætte med at arbejde. Kvinden kan dog afslå tilbuddet om andet arbejde under graviditeten, hvis der er tale om en beskæftigelse, der er af væsentlig anden karakter end kvindens sædvanlige arbejdsområde. Hvis arbejdsgiver har brug for hjælp til denne vurdering, så kan Grønlands Selvstyres personalejurister kontaktes her.

 

Der kan ikke ske afskedigelse af en medarbejder, der har sygefravær, som er begrundet i graviditeten. Dette vil være forskelsbehandling på baggrund af køn.

 

Graviditetsorloven

En kvinde har ret til at gå på orlov på grund af graviditet, når der er 4 uger til termin. For at arbejdsgiver kan beregne dette, skal arbejdsgiver bruge en svangerskabsattest, som medarbejderen kan få på sygehuset.

 

Føder den gravide før terminsdatoen, så bliver graviditetsorloven tilsvarende kortere. Føder den gravide senere end den angivne terminsdato, så bliver graviditetsorloven tilsvarende længere.

 

Kvindens ret til orlov

Når kvinden har født, så har kvinden ret til orlov i 15 uger efter fødslen ved fødsel af 1 barn. Føder kvinden 2 eller flere samtidigt fødte børn, har kvinden ret til orlov i 19 uger umiddelbart efter fødslen. 

 

Orloven starter på dagen for barnets fødsel.

 

Orlov for fædre/medmødre

En far eller medmor har ret til 3 ugers sammenhængende orlov inden for de første 15 uger efter fødslen. Fødes der 2 eller flere børn, så skal de 3 ugers sammenhængende orlov afholdes inden for de første 19 uger efter fødslen.

 

Ved ”far” forstås den juridiske far efter reglerne i Lov for Grønland om børns retsstilling.

Ved ”medmor” forstås en kvinde, som er registreret som barnets medmor i henhold til anden lovgivning.

 

Forældreorloven

Ved fødslen af 1 barn har forældrene tilsammen ret til forældreorlov i indtil 21 uger. Forældreorloven skal afholdes i umiddelbar tilknytning til de første 15 uger efter fødslen.

 

Ved fødslen af 2 eller flere samtidigt fødte børn har forældrene tilsammen ret til forældreorlov i indtil 25 uger. Forældreorloven skal afholdes i umiddelbar tilknytning til de første 19 uger efter fødslen.

 

Retten til forældreorlov kan kun udnyttes af 1 af forældrene ad gangen.

 

Fleksibel orlov

Efter aftalen med arbejdsgiveren kan de sidste 4 uger af forældreorloven tilrettelægges fleksibelt. Hvis en forælder genoptager arbejdet delvist, forlænges retten til orloven med det timetal, arbejdet har været genoptaget med.

 

Efter aftale med arbejdsgiveren kan en forælder udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Den resterende orlov skal afholdes, inden barnet fylder 5 år. Den resterende orlov kan ikke afholdes i kortere tid end 1 sammenhængende uge.

 

Forældres ret til at indtræde i hinandens orlov

En forælder kan indtræde i den anden forælders ret til orlov efter fødslen, hvis:

  • Den forælder, der holder orlov, afgår ved døden
  • Den forælder, der holder orlov, ikke kan passe barnet på grund af alvorlig sygdom, eller
  • Der foreligger særlige omstændigheder – et eksempel herpå kan være, at moderen bliver optaget på en uddannelse i en anden by, og det ikke er hensigtsmæssigt, at barnet flytter med moren. I dette tilfælde vil en far eller medmor kunne overtage orloven

 

Indtræder medarbejderen i den anden forælders orlovsret, skal medarbejderen underrette sin arbejdsgiver om indtrædelsen samt om orlovsperiodens længde. Underretningen skal ske snarest muligt.

 

Barnets indlæggelse

Indlægges barnet på sygehus inden for den periode, hvor forældrene har ret til orlov, forlænges orlovsperioden 1 til 1 med indlæggelsesperioden. Dette gælder dog ikke for faders/medmors 3 ugers orlov.

 

Orloven kan dog maksimalt forlænges med indtil 13 uger. Det samme gælder, hvis barnet af lægefaglige årsager ikke kan udskrives efter den periode, der er normal indlæggelsesperiode efter fødslen. Dette er en lægelig vurdering, og vil kræve en attest fra sundhedsvæsenet, før orlovsperioden kan forlænges.

 

Medarbejderen skal underrette sin arbejdsgiver om barnets indlæggelse, så snart medarbejderen er vidende om indlæggelsen, samt barnets udskrivning og den periode, som orloven skal forlænges med. Dette begrundes i, at arbejdsgiver skal kunne tilpasse planlægningen af driften, og eventuel kunne forlænge en eventuel barselsvikars ansættelse.  

 

Retten til orlov, hvis barnet er dødfødt, bortadopteres, anbringes uden for hjemmet i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn, eller hvis barnet dør inden for de første 15 uger henholdsvis 19 uger efter fødslen

Hvis barnet er dødfødt, har moderen fortsat ret til de 15 ugers orlov efter fødslen af 1 barn og 19 ugers orlov ved fødslen af 2 eller flere samtidigt fødte børn.

 

Medmoren eller faren har også ret til de 3 ugers sammenhængende orlov.

 

Der er tale om et dødfødt barn, når barnet fødes efter 22. svangerskabsuge uden at vise livstegn. Et barn, der efter fødslen viser livstegn, anses for levendefødt uanset fødselstidspunktet. Det vil bero på en lægefaglig vurdering, om barnet har vist livstegn efter fødslen.

 

Hvis barnet dør, og moren eller adoptanten har mindre end 4 ugers orlov tilbage, så har moren eller adoptanten ret til sorgperiode på 4 uger. Det vil sige, at såfremt moren eller adoptanten har 1 uges orlov tilbage, så har vedkommende ret til at holde 3 ugers fravær yderligere.

 

Det er både mor og far/medmor, der har ret til op til 4 ugers fravær.

 

Afbrydelse af orlovsperioden

Hvis graviditetsorloven (de 4 uger), fædreorloven/medmødreorloven (de 3 uger), kvindens orlov (de 15 eller 19 uger) eller forældreorloven (de 21 eller 25 uger) afbrydes, så bortfalder den resterende orlov.

 

Orloven betragtes som afbrudt, hvis arbejde eller uddannelsesforløb genoptages eller påbegyndes uden, at den anden forælder påbegynder orlov i umiddelbar tilknytning hertil, medmindre der er tale om særlige tilfælde.

 

Ferie afbryder ligeledes orlovsperioden.

 

Pligt til at underrette arbejdsgiver om graviditet og orlov

Den gravide skal underrette sin arbejdsgiver om sin graviditet senest 13 uger før terminsdatoen. Samtidig hermed skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at påbegynde sin orlov.

 

Moderen skal senest 12 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet.

 

En far eller medmor, der ønsker at holde orlov, skal underrette sin arbejdsgiver herom senest 4 uger før forventet afholdelse af orloven.

 

Indlægges barnet på sygehus, kan retten til orlov forlænges. Derfor skal medarbejderen underrette sin arbejdsgiver om barnets indlæggelse, så snart medarbejderen er vidende om indlæggelsen, samt barnets udskrivning og den periode, som orloven skal forlænges med. Dette kræver dokumentation før orloven kan forlænges.

 

Indtræder medarbejderen i den anden forælders orlovsret, skal medarbejderen underrette sin arbejdsgiver om indtrædelsen samt om orlovsperiodens længde. Underretningen skal ske snarest muligt.

 

Orlov i forbindelse med modtagelse af børn i en plejefamilie

Anbringes et barn hos en plejefamilie, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at 1 af plejeforældrene bevilliges orlov i forbindelse med modtagelsen af barnet.

 

Orlov og fravær ved adoption

Adoptanter, der henter et barn, der har bopæl i Grønland, har ret til fravær 1 uge før modtagelsen af barnet.

 

Adoptanter, der henter et barn, der har bopæl uden for Grønland, har ret til fravær 3 uger før modtagelsen af barnet.

 

Bestemmelserne giver mulighed for, at de kommende adoptivforældre kan rejse til det sted, hvor de skal hente barnet eller børnene. Bestemmelsen giver også mulighed for, at de kommende adoptivforældre kan tilbringe tid sammen med barnet eller børnene inden modtagelsen, så barnet eller børnene når at knytte sig til adoptivforældrene inden modtagelsen.

 

Barnet anses for modtaget, når barnet er fysisk overdraget i adoptanternes varetægt.

 

I umiddelbar tilknytning til modtagelsen af barnet har adoptanterne ret til 15 ugers orlov ved modtagelsen af 1 barn. Ved modtagelsen af 2 eller flere børn samtidigt, har adoptanterne ret til 19 ugers orlov.

 

Inden for de henholdsvis 15 eller 19 ugers orlov har adoptanterne ret til at holde 3 ugers sammenhængende orlov samtidigt. De resterende uger kan kun udnyttes af en af adoptanterne ad gangen. Det er op til adoptanterne selv at fordele ugerne.

 

Ved adoption for adoptanter, der adopterer et barn, de kender i forvejen, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om bevilling af orlov.


Nogle overenskomster har tilkøbt sig retten til, at medarbejderne tilknyttet de forskellige overenskomster har ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption med sin sædvanlige løn.

Skemaet ovenfor viser, hvor mange er ugerne i barslen, der er med medarbejderens sædvanlige løn.

De uger, hvor medarbejderen ikke har ret til sin sædvanlige løn, kan medarbejderen søge om barselsdagpenge ved kommunen.bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??