Mæglings- og Voldgiftssager

Mægling

Uenighed om fortolkning af eller brud på en overenskomst løses ad fagretslig vej enten via faglig voldgift eller ved mægling.

Oftest opstår en fortolkningskonflikt lokalt. Hvis problemet ikke umiddelbart kan løses gennem fx drøftelser mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten, skal der - inden der tages skridt til at indbringe sagen for overenskomstens parter - afholdes et lokalt møde mellem repræsentanter for institutionen og organisationens lokale afdeling, eventuelt tillidsrepræsentanten. Hvis de lokale parter ikke kan blive enige, skal de faktiske uoverensstemmelser beskrives i et mødereferat med følgende indhold:


  1. Hvor og hvornår mødet fandt sted
  2. Hvem der deltog
  3. Hvad uenigheden drejer sig om
  4. Parternes stilling til uenigheden
  5. Parternes eventuelle enighed om sagens overgivelse til forhandling mellem overenskomstens parter
  6. De lokale parters underskrift


Mæglingsmøder

En uenighed, der ikke har kunnet løses lokalt, overgives til forhandling mellem overenskomstens parter ved et mæglingsmøde, hvis en af parterne forlanger det. Ved mæglingsmødet deltager overenskomstafdelingen altid på vegne af arbejdsgiveren, typisk sammen med en lokal repræsentant.

Mæglingsmødet er desuden den formelle start på behandlingen af uoverensstemmelser, der er opstået direkte mellem overenskomstparterne.


Voldgift

Lykkes det ikke ved forhandling og mægling at nå frem til en løsning, må der søges en retlig afgørelse. For at opnå den størst mulige sikkerhed for at man finder frem til det, som var sigtet med overenskomsten, træffes denne afgørelse normalt med deltagelse af overenskomstparterne ved faglig voldgift.

I voldgiftsretten er overenskomstparterne ligeligt repræsenteret, normalt med 1 eller 2 repræsentanter for hver af siderne. Derudover er der en neutral formand, der udpeges af overenskomstparterne i forening. Den kendelse, som afsiges af voldgiftsretten, er bindende og kan ikke indbringes for andre retsinstanser


bitmap image

KONTAKT OVERENSKOMST

Svarede det på dine spørgsmål??