Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse

En lønmodtager kan have ret til fri rejse og tjenestefrihed med løn ved nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. En lønmodtager har ret til fri rejse og tjenestefrihed med løn, hvis alle 4 betingelser er opfyldt:


1. Den ansatte er tjenestemand i Selvstyret eller en kommune i Grønland, eller er dækket af en overenskomst der henviser til aftalen

  • Stort set alle er omfattet men læs overenskomsten for at være sikke


2. Der er tale om nære pårørende

  • Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefælle eller samlever, børn og søskende.
  • Din ægtefælles eller samlevers familie omfattes ikke


3. Der foreligger en lægeerklæring, hvoraf det skal fremgå, at familien sædvanligvis tilkaldes ved sygdommen

  • Lægeerklæring skal helst fremvises før afrejsen. Hvis dette ikke er muligt, skal lægeerklæringen fremvises straks efter hjemkomst. Er der tale om nære pårørendes død, skal kopi af dødsattesten sendes til personale@nanoq.gl inden for 1 måned
  • Uden gyldig lægeerklæring, skal lønmodtageren tilbagebetale løn og rejseudgifter. Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om hvilken alvorlig sygdom den nære pårørende lider af


4. Der er tale om alvorlig sygdom død og/eller begravelse

  • Se listen over alvorlige sygdomme på side 10 i vejledningen, som kan hentes nederst på siden.
  • Listen er ikke udtømmende. Tal derfor med din leder, hvis du er i tvivl.


Hvis alle betingelser opfyldt:

Lønmodtageren indsender ansøgning til sin leder. Det er ledelsen, der vurderer om betingelserne er opfyldt. Økonomi- og Personalestyrelsen står til rådighed i forhold til vejledning


Vurderer ledelsen, at alle betingelserne er opfyldte, har lønmodtageren ret til frirejse og tjenestefrihed med løn. Finder sygdommen og/eller død og begravelse sted i den by/bygd, hvor den ansatte arbejder, bevilges der alene tjenestefrihed med løn.


Ved alvorlig sygdom kan bevilliges tjenestefri med løn i 8 kalenderdage. Hvis den nære pårørende afgår ved døden inden for de 8 dage, den ansatte er hos sin pårørende, udvides perioden til 14 kalenderdages tjenestefrihed med løn. Afgår den pårørende ved døden uden for den angivne periode på 8 kalenderdage, tildeles der ved død og begravelse den pårørende, fri rejse og tjenestefrihed med løn i 8 kalenderdage.

Se uddybende forklaring i “Vejledning om nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse”: Se nedenfor:


bitmap image

KONTAKT PERSONALE OG JURA

TELEFONTID MELLEM KL. 10:00-14:00

Svarede det på dine spørgsmål??