Generelt om ASA

Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) er den største enhed i Selvstyret med sine ca. 140 ansatte, og hører organisatorisk til Departementet for Finanser.

 

ASA står for forhandling af overenskomster og aftaler på tjenestemandsområdet og det overenskomstdækkede område for Grønlands Selvstyres og kommunernes personale. Herudover varetager ASA de centrale løn- og andre personalerelaterede opgaver. Der foretages forhandlinger på konkrete personalesager samt fortolkning af aftaler og overenskomster. ASA varetager lovgivning og retningslinjer inden for tjenestemandsområdet.

 

ASA varetager herudover sekretariatsfunktionen for blandt andet Forhandlings- og Aftaleudvalget. ASA anviser løn til ansatte i Selvstyret og efter aftale til ansatte i visse enheder i og uden for Selvstyret. På vegne af det danske Finansministeriums Moderniseringsstyrelse anvises pension til grønlandske tjenestemandspensioner. På vegne af Arbejdsskadestyrelsen anvises erstatninger til ansatte, der er kommet til skade i tjenesten. ASA kan bistå enhederne med særlig lønydelser ud over standard, såfremt der indgås aftale herom mellem ASA og enhederne.

 

ASA er ansvarlig for planlægning og afvikling af kurser og efteruddannelsesforløb med henblik på kompetenceudvikling inden for Selvstyret og i nogle tilfælde inden for det offentlige Grønland. ASA varetager sekretariatsfunktionen for centraladministrationens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og Sikkerhedsudvalget. Desuden arrangeres jobmesse for grønlandske studerende i Danmark i samarbejde med andre departementer og en lang række arbejdsgivere. ASA kan yderligere bistå underliggende enheder med organisationsudvikling samt afvikling af kurser og efteruddannelsesforløb, såfremt der indgås aftale herom mellem ASA og enhederne.

 

ASA varetager opgaver omkring personalepolitikker, herunder udviklingsgrundlag for medarbejder- og lederudviklingssamtaler (MUS og LUS). ASA arbejder med leder- og organisationsudvikling samt initiativer for at underbygge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. ASA kan yderligere bistå underliggende enheder med rekruttering og fastholdelsesinitiativer, såfremt der indgås aftale herom mellem ASA og enhederne.

 

ASA har en koordinerende rolle omkring elever i centraladministrationen og alle elever ansættes i ASA med fælles finansiering fra alle enheder. ASA varetager herudover skriftlige oversættelsesopgaver, kvalitetssikring samt simultantolkning for centraladministrationen.

 

ASA forestår udarbejdelsen af Landskassens Regnskab, der er Selvstyrets samlede regnskab. ASA varetager Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje og er systemansvarlig i forhold til bogføring for Selvstyrets departementer og institutioner. ASA sikrer at der sker betaling af fakturaer og indbetalinger af regninger. Ligeledes administreres landskassens økonomiske mellemværende med de grønlandske kommuner og med de nettostyrede virksomheder. ASA foretager revision af enheder i Selvstyret ved den Interne Revision i samarbejde med den eksterne revisor, der er valgt af Inatsisartut. Strategisk Indkøb er placeret i ASA.

 

Strategisk Indkøb er organiseret til at drive og udvikle indkøb for hele Selvstyret. Hertil kommer, at Selvstyret i henhold til partnerskabsaftale med EU har forpligtet sig til en fair, gennemsigtig og effektiv indkøbsvirksomhed, der sikrer lige adgang for virksomhederne. Strategisk Indkøb skal sikre, at Selvstyrets samlede indkøb foretages mere effektivt. For at opnå det mål, kan Strategisk Indkøb indgå tværgående bindende aftaler for Selvstyret og dermed udnytte Selvstyrets fulde volumen til at opnå attraktive indkøbsaftaler.

 

Serviceafdelingen

 

Serviceafdelingen består af; Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering, Tolkekontoret og Kontoret for Bygning og Service.

 

Kontoret for Indkøb, Byggeri og Indkvartering står blandt andet for understøttelse af udbud og indkøb i Selvstyret, indgåelse af tværgående indkøbsaftaler på varer- og tjenesteydelser, samt kontraktstyring af indgåede aftaler. Kontoret er ansvarlig for større vedligeholdelsesopgaver samt byggeri for centraladministrationen samt området for uddannelse, kultur og kirke. Herudover varetager kontoret administrationen og driften af midlertidig- og vakant indkvartering.

 

Tolkekontoret varetager opgaven omkring skriftelige oversættelser og simulanttolkning for Centraladministrationen. Hertil varetager Tolkekontoret det fælles offentlige tolkesystem som anvendes af Selvstyret og kommunerne.

 

Kontoret for Bygning og Service varetages opgaven omkring mindre vedligeholdelse af centraladministrationens bygninger, facility service samt ASAs reception. Hertil er kontoret ansvarlig for driften af centraladministrationens kantine, TAMU.

 

Den Centrale Regnskabsafdeling (DcR)

 

Den Centrale Regnskabsafdeling består af stabsfunktionen Controlling og Budgetopfølgning, Kontoret for Regnskabsudvikling, Kontoretfor Finans- og Specielbogholderiet, samt Kontoret for Kreditor- og Debitorbogholderiet.

 

Regnskabsafdelingen har blandt andet ansvaret for Landskassens regnskab, den fællesoffentlige kontoplan, ERP-projektet, boligstøtteudlån, erhvervsstøtteudlån. Regnskabsafdelingen står også for bogholderi-samt regnskabsfunktionen for Selvstyrets enheder. Regnskabsafdelingen sørger herudover også håndtering af rejseafregning.

 

ERP


ERP er en stabs- og projektfunktion. ERP understøtter implementeringen af det nye regnskabssystem for hele det offentlige Grønland, herunder kommunerne og Selvstyret. Der er tæt bånd mellem DcR og ERP, da der er mange grænseflader i mellem dem.


Personaleafdelingen

 

Personaleafdelingen består af HRU, Lønkontoret og Personale og Jura.

 

HRU hjælper blandt andet med, at lederne får rekrutteret de bedste kandidater, og er med til at fastholde medarbejderne. Kontoret tilbyder også en bred vifte af kurser, der skal give mulighed for alle, både medarbejdere og ledere, til at udvikle deres kompetencer.

 

Lønkontoret står blandt andet for, at månedslønnede og timelønnede i centraladministrationen og sundhedsvæsenetfår udbetalt deres løn. Lønkontoret står desuden for afstemninger af drifts- og statuskonti, grønlandske og danske skatteafregninger og indberetninger, samt ATP og AMbidragsafregninger, og indberetninger om eksempelvis B-indkomst. Lønkontoret står blandt andet også for tidsopgørelserne i tidsindberetningssystemet, Webtas.

 

Personale og Jura står blandt andet for rådgivning og vejledning af ledere i forbindelse med fortolkning er regler og overenskomster. Personale og Jura udarbejder ansættelseskontrakter, forhandler tillæg og godkender anmodninger om special- og chefkonsulenttillæg. Kontoret står også for sagsbehandlingen af personalesager. Personale og Jura har et tæt samarbejde med Overenskomstafdelingen.

 

Overenskomstafdelingen

 

Overenskomstafdelingen har ansvaret for forhandlingen og udarbejdelsen af de offentlige overenskomster. Overenskomstafdelingen står blandt andet også for den overordnede fortolkning af overenskomsterne. Ansvaret for eventuelle voldgifts- og retssager er også placeret ved Overenskomstafdelingen. Såfremt der skal udarbejdes en individuel kontrakt, så er det Overenskomstafdelingen, der har ansvaret herfor.


Ledelses- og Udviklingssekretariatet


Ledelses-og Udviklingssekretariatet står blandt andet for udviklingsprojekter internt i ASA, med henblik på at optimere samt opdatere dagligdagens processer.


Intern Revision

 

 

Intern Revision skal blandt andet føre tilsyn med intern bogføring. Herudover skal Intern Revision medvirke til, at Landskassens regnskab er uden væsentlige fejl og mangler, udarbejde revision af Selvstyrets 120 enheder, fonde, byggeregnskaber mm.,samt udarbejde revisionsrapporter. Intern Revision varetager også whistleblowerordningen.